pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

De blauwe jonge

Uniastate moat opknapt wurde. Dêrom besiket jonker Johan op allerhande wizen om oan jild te kommen. De hiele klasse fan juf Roas helpt mei. Jonker Johan wol ek rûnliedings jaan. Mar as dêr te min belangstelling foar is, ropt Jort ynienen dat der in spoek op de state wennet. Dy blauwe jonge lit him soms sjen by folle moanne, swetst Jort. Nó wolle de minken út it doarp allegear graach komme foar de rûnlieding. Mar Jort hat in probleem... Wêr hellet er samar in spoek wei? Gelokkich binne syn freonen Hiske, Brit en Ben der ek noch. Mei help fan pake Appy en Eabele fan Studio F betinke se in prachtige stunt.

ISBN: 978 90 6273 983 7
Priis: € 7,50
De blauwe jonge is in útjefte fan de Afûk/Cedin en is ferskynd yn de Studio F-rige foar it ûnderwiis.

naar nederlandse boeken
naar home