pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Lederwyntsje, bern mei krêften

Lederwyntsje wennet mei har pake en geit Kekke yn in spitkeet. As pake op in dei net thúskomt, giet Lederwyntsje nei him op 'e syk. Har tocht bringt har by in djippe kûle dêr’t trije wite juffers yn wenje. By har ûntdekt Lederwyntsje dat se bysûndere krêften hat. Se leart dreamreizgjen en fynt by ûngelok fleansalve út. As se derachter komt dat pake finzen holden wurdt troch soldaatsjes, komme dy magyske krêften har goed fan pas.
Lederwyntsje har resepteboekje sit as ekstraatsje by dit boek.

ISBN: 90 5615 107 X
Priis: € 5,--
Utjouwerij: Bornmeer

Dit boek is ek yn it Hollânsk te krijen as Geeske en de cirkel van drie.
Bekroand mei de Welpeprint yn 2006 en de Simke Kloostermanpriis yn 2007.

naar nederlandse boeken
naar home