pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Oekebakke boem

in blêd is in gebakje
foar in slakje
in slakje is een snackje
foar it fûgelbekje
slak, ik lis dy yn dit strúkje
oars komst yn in fûgelbúkje

Wippe op de wiphin, ferdwale yn in winkel, boartsje mei in slakje, in oaljefant keapje, foar straf op de ‘stoute trap’ sitte en kompjûterspultsjes dwaan. Wat hat in pjut it dochs drok!
In boek mei lytse rymkes en prachtige tekeningen fan Marijke Klompmaker.

ISBN-10: 90-5615-123-1
ISBN-13: 978-90-5615-123-2
Priis: € 11,90
Utjouwerij: Bornmeer

Dit boek is ek yn it Hollânsk te krijen as Rollebollebom

naar nederlandse boeken
naar home