pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Wolken fan Wol

It is orakeldei yn Delphi. In lange rigel minsken stiet te wachtsjen foar de Apollotimpel om de god ried te freegjen of tank te sizzen. Cornix, in deawurge skierroek dy't eins in betsjoende prinsesse is, lânet op de holle fan in hardersjonge. Om't se hiel lang wachtsje moatte oant se oan bar binne, begjint Cornix ferhalen te fertellen oan de jonge. Yn dy ferhalen witte de minsken kear op kear de lilkens fan de goaden oer har ôf te roppen. Se wurde op allerhande wizen omtovere yn bisten of sels planten. Mar de goaden ha likegoed sa har problemen....

ISBN: 90.561.5032.4
Priis: € 5,--
Utjouwerij: Bornmeer.

Bekroand mei de Welpeprint yn 2001, pleatst op de IBBY-honourlist 2002.

It boek is ek yn it Hollânsk te krijen as Wachten op Apollo en yn dy oersetting bekroand mei in Vlag en Wimpel fan de Griffelsjuery.

naar nederlandse boeken
naar home