pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Ik, Anna

Londen, 1733
De ferbyntenis tusken de Ingelske prinsesse Anna fan Hannover en de Fryske steedhâlder Willem IV hinget oan in siden tried.Willem is in pear dagen foar it houlik ynstoart en leit no, bewusteleas en mei in swiere lûngûntstekking, op bêd yn Somerset House. Der wurdt foar syn libben freesd.
Tsjin it befel fan har heit yn siket Anna him nachts op. De dokter riedt har oan om tsjin har ferloofde te praten. Miskien dat har stim him helpe kin om wekker te wurden.
En Anna fertelt. Alle nachten nimt se Willem yn betrouwen oer de houliksproblemen yn har famylje, har ambysjes, har eangsten, mar ek oer de freugde dy't se belibbet oan de muzyk fan Handel. Har bycht kin gjin kwea, fynt se. Hy heart har dochs net...

'Ik, Anna,' in histoaryske roman foar folwoeksenen, is skreaun yn opdracht fan de Stichting Nassau en Friesland.  

ISBN: 978 90 6273 814 4
Priis: € 15,--
Utjouwerij: Afûk.

naar nederlandse boeken
naar home