pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

De ridder fan Oei

Hiske, Brit, Ben en Jort hawwe ôfgryslik sin oan it doarpsfeest en it pyamabal. Wol spitich dat juf Roas net fan doel is te kommen. Se hat gjin freon om mei nei it dûnsfeest te gean.
De bern beslute in man foar har te sykjen. As grapke seit juf dat se allinnich dûnsje wol mei de ridder fan Oei, de held op de filmposter dy't yn har klasse hinget. Dat makket alles der net makliker op. Want wêr fine de bern yn 'e goedichheid in ridder yn in harnas, in grien hynder en in aap?

ISBN: 978 90 6273 822 9
Priis: € 7,50
De ridder fan Oei is in útjefte fan de Afûk/Cedin en is ferskynd yn in nije Studio F-rige foar it ûnderwiis.

naar nederlandse boeken
naar home