pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Mûske myn famke

In âlde kluzener en syn dochterke, in mûzefamke, geane op ‘e syk nei in geskikte man foar har. Mûske myn famke wol trouwe mei de sterkste man fan de wrâld. Dat soe bêst ris de sinne wêze kinne. Mar dy seit dat de wolk sterker is. De wolk beweart dat de wyn him sa fuortblaast. Se wurde trochstjoerd nei de berch, om úteinlik út te kommen by in stoere mantsjemûs.
By dit printeboek hat Lida Dykstra har ynspirearje litten troch it gedicht
‘Muwze-booste’ fan Gysbert Japicx.
 
ISBN: 90 5615 068 5
Priis: € 9,90
Utjouwerij: Bornmeer

Dit boek is ek yn it Hollânsk te krijen as Muisje mijn meisje.
Oersettingen: Ingelsk (foar Amearika), Afrikaansk, Ingelsk (foar Súd-Afrika).
Bekroand mei de Simke Kloostermanpriis yn 2004.

naar nederlandse boeken
naar home