pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Skattich

Knyntsje Tys is lyts en pluzich en elkenien fynt him skattich. Mar Tys wol net skattich wêze! Hy beslút der wat oan te dwaan. Hy keapet in glimmende sinnebril en oefenet yn stoer rinnen. En as dat net helpt, keapet er in motor dêr’t er mei troch de stritten jaget. Dan stekt Trúske oer. Tys fynt har skattich, mar Trúske lûkt har noaske foar him op. En dat set Tys oan it tinken....

ISBN-10: 90 5615 138 X
ISBN-13: 978 90 5615 138 6
Priis: € 12,50
Utjouwerij: Bornmeer

De Hollânske oersetting Schattig kaam út by Lemniscaat. It boek is ek oerset yn it Ingelsk (foar Amearika), Dútsk, Frânsk, Italjaansk, Portugeesk (foar Brazilië), Afrikaansk en Sineesk.

naar nederlandse boeken
naar home