pijl-links boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail boek thumbnail pijl rechts


Alle leeftiden

De letterfretter

Printeboeken
Mûske myn famke
Tsien lytse hekskes
Skattich
Ik bin in optocht
Ik wol gjin broerke
Ik hâld fan Pod
Knipperke
Pykje Fjouwer
Sipke syn Alvestêdetocht
Sipke sil sile
Sipke fynt in ljipaai
Sipke op it keatsfjild
Sipke leart fierljeppen
Sipke komt op stoom

3+
Oekebakke boem
De billebiter
Leaverikjes
Pake past op Dideldeintsje
Dideldeintsje wol nei skoalle

4+
Snotaapkes
De suertsjeplysje
CD De aventoeren fan Boltsje de Boer

6+
Ridder Jet (AVI E3)
De tún fan Trip
De ridder fan Oei
Kiki fangt in pake
Gefaar foar graaf Max
De blauwe jonge

8+
Wenje yn in skilderij

10+
Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid
De skat fan jonker Jan
Wolken fan Wol
Lederwyntsje, bern mei krêften
Spegelspreuk
De huodsjes fan Mata-Hari
It Spûkskip

12+
De weddenskip

Folwoeksenen
Ik, Anna
De nije seemearmin

Voorkant boek

Dideldeintsje wol nei skoalle

In printeboekje op rym oer Dideldeintsje dy’t noch net âld genôch is om nei it pjutteplak te meien. Mar as se op in reinige dei ris neat te dwaan hat, wol se net langer wachtsje. Se giet dochs! Gelokkich mei se fan juf in dei op proef bliuwe. En dat foldocht bêst!
Nei Pake past op Dideldeintsje op ‘e nij in foarlêsboekje oer dy lytse, leave, eigenwize Dideldeintsje.

ISBN: 90 5615 063 4
Priis: € 8,90
Utjouwerij: Bornmeer

naar nederlandse boeken
naar home